Politikai program

kérem megosztani
keresd fel a mozgalom új honlapját
www.jogesigazsag.hu
csatlakozás
jogtanacsos@pr.hu

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság
A sárga rózsák 21. századi országot építő radikális baloldali mozgalma

POLITIKAI PROGRAM
FELHÍVÁS BALOLDALI CIVILEKHEZ
ÉS BALOLDALI PÁRTOK/SZERVEZETEK KIÁBRÁNDULT TAGJAIHOZ

Követeljük a kormány azonnali lemondását, előrehozott országgyűlési választásokat, a közüzemek és a nagyüzemek államosítását, a privatizációs ügyletek elszámoltatását, a devizatörvények hatályon kívül helyezését és a devizahitelesek azonnali, feltétlen és teljes körű állami kártalanítását.

ALAPVETÉS. A jobboldal képében önkényuralmi módszerekkel kormányzó és külföldiek bábkormányaként rabszolgatartó magyar államot fenntartó kormányzópárt és valamennyi parlamenti cinkos pártjai elárulták a magyar népet. Magyarország kirablása csak a tatárjáráshoz hasonlítható. Az állampárti elit 1989-ben az előző rendszer ügynökeinek hatalomba juttatásával immár alulról irányított hálózatokkal átmentette hatalmát. Az állampárti yenkik és moszkoviták vitájában és a magyar népet mámorító szabadságeszme („kereskedelem szárnyain hozzuk el hozzátok a szabadságot”) leple alatt átmentett „old regime” hatalom 25 éve hol a jobb, hol a bal színeiben áll fenn és mára önkényuralommá vált. Az ország 15 évig tartó privatizációs kirablása után 10 éve tartó devizarablás pedig betetőzte és megszilárdította ennek az önkényuralomnak a hatalmát. A fináncoligarchia megvásárolta a politikai váltógazdaság jobb és álbaloldali pártjait egyaránt. Nincs más hátra mint előrehozott választások elérésével az államelitnek mennie kell, a privatizált szektorokat államosítani kell, valamint a devizahitelesek teljes, azonnali és feltétlen kártalanítása mellett a bűnösök felett ítélkezni kell, továbbá a teljes állam- és politikai rendszert gyökeres megreformálása mellett a munkából élő magyar embert kell hatalomra juttatni.

EURÓPAI RADIKÁLIS BALOLDAL. A magyar sárga rózsák mozgalma egy radikális baloldali mozgalom: antiglobalista, antikapitalista, antifasiszta és a 21. századi országot építő civilek társasága. A mozgalmunk csatlakozik az Európában rohamosan teret foglaló radikális baloldali harcostársainkhoz, a viharos gyorsasággal parlamenti képviseletet elérő és Görögországban kormányt is alakító görög Syriza, az olasz 5 Csillag Mozgalom, a spanyol Podemos, a francia Baloldali Front, a német Baloldali Párt (Die Linke) radikális baloldali mozgalmakhoz. A régi baloldal belesimult a tőkések képébe, a tőkét korlátozó szerepét már nem tudja betölteni, társadalmi programja nincs, ami pedig nyomokban fellelhető az avítt, divatja múlt széteső eszme.

Görögország – Syriza – elnök: Alekszisz Ciprasz
http://en.wikipedia.org/wiki/Syriza
http://www.syriza.gr

Olaszország – 5 csillag Mozgalom – elnök: Beppe Grillo
http://it.wikipedia.org/wiki/Movimento_5_Stelle
http://www.movimento5stelle.it

Spanyolország – Podemos – elnök: Pablo Iglesias Turrión
http://en.wikipedia.org/wiki/Podemos_(Spanish_political_party)
http://podemos.info/

Franciaország – Baloldali Front – elnök: Jean-Luc Mélenchon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Front_de_gauche_(France)
http://www.placeaupeuple.fr/
https://www.facebook.com/PlaceAuPeuple2014

Németország – Baloldali Párt (Die Linke) – elnökök: Katja Kipping, Bernd Reixinger
http://hu.wikipedia.org/wiki/Baloldali_P%C3%A1rt_(N%C3%A9metorsz%C3%A1g)
http://en.die-linke.de/die-linke/welcome/

FELHÍVÁS BALOLDALI CIVILEKHEZ ÉS REGNÁLÓ BALOLDALI PÁRTOK/SZERVEZETEK TAGSÁGÁHOZ. A Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság felhívja a párton kívüli baloldali civileket és a regnáló baloldali pártok/szervezetek „kiábrándult” tagjait, hogy a jogtanacsos@pr.hu címen tömegesen csatlakozzanak a reményeink szerint rövidesen parlamenti párttá és kormánytényezővé váló radikális baloldali mozgalmunkhoz.

RADIKÁLIS BALOLDAL RÖVID PROGRAMJA

Program. Nem kell messze mennünk. Görögországban hatalomra jutott harcostársaink kidolgozták és kormányra jutásukkal sikerre vitték a gyökeres rendszerváltoztatás programját, ezt vesszük alapul annak magyarországi adaptálásával.

Kormányzás. Előrehozott országgyűlési választásokat akarunk. Nyilvánvaló, hogy hazánk 25 éve tartó külföldi bábkormányzását tűrni tovább nem lehet. A bábkormányzás állandósítása végett a külföldi rabszolgatartók a magyar rabszolgatartókkal egyeztetett – mára már – önkényuralmi kormányzást hoztak létre. A külföldi és magyar fináncoligarchia által finanszírozott magyar parlamenti pártok asszisztálásával ez a rendszer hiánymentesen működik és működne még 100 évig, ha ezt a bilincset a magyar radikális baloldal zászlaja alatt le nem vetjük. A rabiga alól történő felszabadításunk alkotmányos úton és előrehozott választásokon történhet, a rabszolgatartó rendszer törvényeinek kihasználásával. Követeljük a felelős és nemzeti érdekeket szolgáló magyar kormányt, a nemzetpolitikát érintő nemzetközi megállapodások nyilvánosságra hozatalát. Alkotmányozó országgyűlést, kétkamarás parlamentet, kistérségi önkormányzatokat és hivatalokat, visszahívható országgyűlési és önkormányzati képviselőket, a pártok közvetlen hatalomgyakorlásának megszüntetését akarjuk.

Jogot a polgároknak. Jogegyenlőséget a polgároknak, nemzeti és etnikai kisebbségeknek, vallásoknak, esélyegyenlőséget a közhivatalok betöltésében. Emberi jogok és alapvető szabadságok biztosítását. Kulturális és területi autonómiát a határon túl élő magyaroknak.

Sajtó. Kívánjuk a sajtó szabadságának helyreállítását, az agyonpolitizált és pártok szerint kialakított média és nyilvánosság, mint a cenzúra burkolt formáinak megszüntetését.

Gazdaság. Követeljük a tőkeellenes intézkedések meghozatalát. A közszolgáltatások és a nagyüzemek államosítása. A devizahitelesek azonnali, feltételen és teljes állami kártalanítása és a felelősök feletti ítélkezés. A tőke ne a profitszerzést, hanem a társadalom ellátását szolgálja. A tőke szolidaritási és szociális kötelezettségeinek előtérbe állítása. A drasztikus adóztatási és megszorítás-politika elutasítása. A hazai jövedelmek elrablását szolgáló nemzetközi tőkeszivattyúk elzárása. Nagyarányú munkaerő-felvétel az egészségügy, a közoktatás és a szociális szolgáltatások területén. Azonnali program 100.000 új munkahely létrehozására (kórházak, iskolák, a szociálpolitikához kötődő intézményekben). Az elbocsátásokkal járó kártalanítások bevezetése, külön intézkedések a tartós vagy 50 éven felüli munkanélküliek javára. A minimálbér felemelése az EU-15 országainak átlagára, azaz havi 1300 euróra. A nyugdíjak emelése. A tehetős rétegek megadóztatása és adómentesség a szegényeknek. Vissza kell térni a köztulajdon rendszerére minden közszolgáltatás területén, valamint az energia, a telekommunikáció, a vízgazdálkodás, a közlekedés (szárnyvasutak visszaállítása), az infrastruktúrák területén (repülőterek, utak, turisztikai létesítmények, stb.), kötelező átláthatóság és népi ellenőrzés a nagyszabású tervek és a földbirtokpolitika területén. Kiemelendő, hogy a nacionalizálás (államosítás) nem csak a tulajdonjogot érinti, hanem a köztulajdonban levő vállalatok struktúrájának átalakítását is, beleértve a dolgozók részvételét a döntéshozatalban és a társadalmi ellenőrzést, abból a célból, hogy a vállalatok ne a kapitalista tőkefelhalmozást, hanem a társadalom szükségleteit szolgálják. Állami intervenciós pólus létrehozása a bankrendszerben, melynek alappillére a Nemzeti Bank, egy Agrárbank és egy Iparbank, valamint a Takarékszövetkezetek, amelyek közösségi ellenőrzés alá kerülnek és köztulajdonná válnak. E pólus segítségével új hitelpolitika bevezetése, amely kedvez a növekedésnek, támogatja a kis- és közép-vállalkozásokat, a mikro-vállalkozásokat és az agrárgazdaságot, ösztönzi az egyes szektorok fejlődését szolgáló politikákat, és erősíti a legszegényebb szektorokat. Minden olyan bank államosítása, amely képtelen hitelezni és kiszolgálni betéteseit és amely állami tőkefeltöltésre szorul.

Közteherviselés. Igazságos közteherviselést. A nemzeti vagyon privatizációjából kirekesztettek kártalanítását. Az elit és a középosztály egyenlő közteherviselését, és a szegények támogatását. Klientúra hűbéresi viszonyok és a korrupció megszüntetését.

Közoktatás. Ingyenes alap-, közép- és felsőfokú oktatást akarunk. A közoktatásban meg kell védeni a szabadság- és szakszervezeti jogokat.
Egészségügy. Nagyarányú felvételt kell végrehajtani az egészségügyi orvosi és személyzeti ellátás területén, javítani kell életfeltételeiken. A járóbeteg ellátás radikális megújítása és infrastruktúrájának kiépítése.

Bevándorlás. A gazdasági bevándorlás rendezése. A családegyesítés és gyermekeik helyzetének rendezése, az egészségügyi szolgálathoz és közoktatáshoz való hozzáférés biztosítása. A külföldiek ellátására megfelelő feltételeket biztosító központok létrehozása. Politikai menedékjog a menekültek számára. Illegális (nem gazdasági bevándorló, nem menekült) bevándorlás elleni hatékony védelem határőrség újra felállításával.

Illegális (fegyver, kábítószer) kereskedelem felszámolása. Magyarország részvételét saját beszerzésein kívül ki kell zárni minden fegyver származtatott kereskedelméből. Be kell szüntetni kivétel nélkül minden kábítószer személyes használatra irányuló tulajdonlásának és átadásának büntethetőségét. A használókat betegekként kell kezelni. Intézkedéseket kell hozni az illegális forgalmazók felderítésére, elszigetelésére és szankcionálására.

Külföldi titkosszolgálatok kitakarítása az országból. A magyar titkosszolgálatok és a rendőrség közpolitikai semlegességének és nemzeti függetlenségének megteremtése. A titkos magánszolgálatok és hálózatok felszámolása. Politikai befolyásolások és üldözések titkos módszereinek megszüntetése, az állampárti utód hálózatok felszámolása, az állampárti ügynöklisták és állambiztonsági iratok nyilvánosságának teljes megteremtése.

NATO, közbiztonság, védelem, hadsereg. A rendvédelmi erők katonai jellegének megszüntetése, a rendőri egységek lefegyverzése a szakszervezeti és politikai tüntetések idején. A különleges egységek (rendőri csapaterők) megszüntetése és területi alapú rendfenntartó központok kiépítése. Gáz és más lövedékek használatának betiltása tüntetések, sztrájkok és mindenfajta kollektív megmozdulás alkalmából. Börtönök: a fogvatartottak chartájának létrehozása, a fogvatartás feltételeinek humanizálása, betiltása azoknak a börtönöknek, amelyek nem biztosítanak emberhez méltó feltételeket. Honvédség újra felállítása, létszám és fegyverzeti megerősítése és a 6 hónapos sorkatonai szolgálat bevezetése. Visszahívása azoknak a magyar katonai egységeknek, amelyek külföldi országokba való imperialista beavatkozás folytatását jelentő missziókban vesznek részt. Jelszavunk: egyetlen katona se legyen saját országa határain kívül. Nem akarjuk, hogy Magyarország a NATO tagja legyen és harcolunk felszámolásáért. Semleges és területvédelmi alapú biztonságpolitikát akarunk. El kell ismerni a katonai szolgálat megtagadását elvi okokból, és társadalmi szolgálattal való helyettesítését.

Európai Unió. A nyugat-európai baloldali értelmiséggel és az európai tiltakozó mozgalmakkal összefogva megkísérelni az EU új alapokra helyezését, európai birodalmi rabszolgatartó központ jellegének felszámolását, újraszervezését.

Érd, 2015. április 2.

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.