Alapszabály

kérem megosztani
keresd fel a mozgalom új honlapját
www.jogesigazsag.hu
csatlakozás email:
jogtanacsos@pr.hu

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság módosított
POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE – LÉTESÍTŐ OKIRATA

Alulírottak egybehangzóan kijelentjük, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ctv.) alapján egymással megkötjük és aláírjuk a civil társaság alábbi tartalmú polgári jogi társasági szerződését.

1.     Szervezet neve: Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság

2.     Szervezet típusa [Ctv. 2.§ 6. a)]: Civil társaság, mint civil szervezet.

3.     Szervezet jogállása [Ctv. 5/A.§, Ptk. 3:3.§ (3)]: A külön jogszabály [Ctv. 5/A.§] által polgári jogi jogalanyisággal felruházott jogi személyiség nélküli (nem jogi személy) szervezet, amely jogalanyra a jogi személyek általános szabályait kell megfelelően alkalmazni [Ptk. 3:3.§ (3)].

4.     Székhelye: 2030 Érd, Dávid u. 4.

5.     Szervezet célja [Ctv. 5/A.§ (1)]. A civil társaság célja az európai és magyar radikális baloldali eszmerendszer terjesztése és mélyreható államreformok elérése, valamint ezen közösségi célú tevékenységünk összehangolása alkotmányos úton úgy, ahogyan azt a civil társaságunk jelen társasági szerződésének 1. számú mellékletét képező politikai program tartalmazza. A szervezet honlapjának elérhetősége: www.jogesigazsag.hu

6.     Civil társaság szervezete. A civil társaság a szerződés 2. számú mellékletét képező 106 országos egyéni választókerület székhelyein 106 civil (sárga rózsa) klubok hálózataként szerveződik. A civil társasághoz kizárólag email: jogtanacsos@pr.hu címen lehet folyamatosan csatlakozni.

7.     Társasági kötelezettség vállalása [Ptk. 6:498.§]. Alulírott felek (a továbbiakban: tagok) a jelen polgári jogi társasági szerződéssel arra vállalunk kötelezettséget, hogy közös célunk elérése érdekében együttműködünk, a közös cél megvalósításához szükséges vagyoni hozzájárulást teljesítünk, és tevékenységünk kockázatát közösen viseljük.

8.     Szervezet belső ügyvitele [Ptk. 6:503-6:504-6:505.§§]. A civil társaság ügyvitelére a szerződés 3. számú mellékletét képezőügyvivők lapja okiraton megnevezett tag (ügyvivő) vagy több tag (ügyvivők egyhangúan és együttesen) jogosult. A civil társaság első ügyvivője: Hegedüs Irén tag. A többi tag ügyvitelre nem jogosult. Az ügyek vitelére a társaságon kívül álló személy nem jogosítható fel. Az ügyvitel személyesen látható el. Az e rendelkezésekkel ellentétes szerződési kikötés semmis. A civil klubok szervezői ennek tényével és az ügyvivő(k) által az ügyvivők lapjára történő bejegyzéssel területi ügyvivő jogállást nyernek. A további ügyvivők kijelölésére a tagok, illetőleg az ügyvivő(k) egyhangúan jogosultak. Az ügyvivő(k) ülésén az ügyvivő(k) szavazatát szóban, több ügyvivő és távollét esetén bármely kommunikációs eszköz útján is leadhatja. Az ügyvivő(k) üléséről, szavazásról és a döntésekről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a szervezet honlapján közzétenni. Az önálló ügyviteli jogkörrel rendelkező tag ügyviteli intézkedése ellen bármelyik tag, az együttes ügyviteli jogkörben eldöntött ügyviteli intézkedés ellen az ügyvitelből kizárt bármelyik tag ellentmondással élhet. Az ellentmondásról a tagok együttesen döntenek. A tervezett intézkedés a tagok döntésének meghozataláig nem hajtható végre. Az ellentmondás joga érvényesen nem zárható ki. Ha az ügyeket nem az összes tag együttesen viszi, az ügyvitelre feljogosított tagtól az ügyvitel jogát a többi tag egyhangú döntéssel megvonhatja; ilyenkor az ügyek további vitelének módjáról a tagok döntenek. Ezen jog kizárása vagy korlátozása semmis. Az ügyvitel jogával felruházott tag erről a jogáról lemondhat. A lemondás nem eshet alkalmatlan időre. Ha nem marad ügyvitelre jogosított tag, az ügyvitel joga valamennyi tagot megilleti.

9.     Tagok és a civil társaság külső képviselete [Ptk. 6:506. §]. A tagok a szerződésben ezúton feljogosítják dr. Kriston István tagot a többi tag és a civil társaság harmadik személyekkel szembeni képviseletére, amely képviselet egyben a jelen szerződési rendelkezéssel és a szerződés 4. számú mellékletét képező Ptk. 6:16.§-ában foglalt általános ügyvédi meghatalmazással alapított és a 19. pontban foglalt mértékű havi átalánydíj és számla ellenében az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5.§ (1) a) pontjában és ezen törvényben szabályozott tartalmú jogi képviseleti ügyvédi megbízásnak és meghatalmazásnak minősül.

10.     Tagok egymás közötti viszonya [Ptk. 6:507.§]. Minden tag jogosult az ügyek menetét megismerni, így különösen az ezekkel kapcsolatos iratokba, könyvekbe betekinteni. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

11.     Rendes felmondás [Ctv. 5/A.§ (3), Ptk. 6:509.§]. A szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag kivételével bármely tag írásban azonnali hatállyal, bármely okból, indokolás nélkül felmondhatja [Ctv. 5/A.§ (3)]. Az ügyek vitelére feljogosított tag a szerződés rendes felmondásának jogát három hónapos felmondási idő mellett gyakorolhatja [Ptk. 6:509.§].

12.     Rendkívüli felmondás [Ptk. 6:510.§]. A szerződés fontos okból rendkívüli felmondással is megszüntethető. Ezen jog kizárása semmis. Fontos oknak minősül különösen, ha valamely tag a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét felróhatóan megszegi.

13.     Tag halála [Ctv. 5/A.§ (3), Ptk. 6:511.§]. A szerződés a tag halála, illetve felmondása esetén a többi taggal mindaddig hatályban marad, amíg a tagok száma egy főre nem csökken [Ctv. 5/A.§ (3)]. Ha a meghalt tag jogutódja kérelmezi, és ehhez a megmaradt tagok hozzájárulnak, a szerződésben a jogutód a jogelőd helyébe lép.

14.     Kizárás [Ptk. 6:512.§]. A társaság valamely tagját a többi tag egyhangú döntésével a társaságból kizárhatja, ha a kizárandó tag érdekkörében felmerülő okból valamely másik tagot rendkívüli felmondási jog illetne meg. A kizárt taggal el kell számolni. A kizárt tag a közös vagyonba tartozó vagyontárgyak kiadását természetben nem követelheti. A többi tag azonban választása szerint kiadhatja természetben a követelt vagyontárgyat vagy annak értékét.

15.     Gazdasági-vállalkozási tevékenység tilalma [Ctv. 2.§ 11., 5/A.§ (4)]. Gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősül: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, ide nem értve az adomány (ajándék) elfogadását, továbbá a bevétellel járó, létesítő okiratban meghatározott cél szerinti, valamint a közhasznú tevékenységet [Ctv. 2.§ 11.]. A civil társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet [Ctv. 5/A.§ (4)].

16.     Vagyoni hozzájárulás [Ptk. 6:499.§].
(1) A tagok fejenként egyenlő mértékben a jelen szerződés tag által történő aláírásának/keltezésének napjától teljesítenek a tárgyhó 15. napján esedékes havi 3.000Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást a civil társaság www.jogesigazsag.hu honlapján közzétett bankszámlájára.
(2) A vagyoni hozzájárulás tárgya lehet pénz, vagyoni értékkel rendelkező dolog, vagyoni értékű jog vagy bármilyen egyéb szolgáltatás, így különösen személyes munkavégzés.
(3) A nem pénzben nyújtott hozzájárulásokat a tagok maguk értékelik, és ennek alapján megállapítják a hozzájárulások egymáshoz viszonyított arányát.

17.     Vagyoni hozzájárulás módja [Ptk. 6:500.§].
(1) A hozzájárulásként adott el nem használható dolgok közös használatba, az elhasználható dolgok közös tulajdonba kerülnek.
(2) A közös tulajdonba került dolog tulajdoni hányadával a tag önállóan nem rendelkezhet.

18.     Igényérvényesítés a taggal szemben [Ptk. 6:501.§]
(1) Ha valamelyik tag nem szolgáltatja a szerződésben vállalt hozzájárulást, bármelyik tag követelheti tőle a szerződésszerű teljesítést. A tagok ezen jogát érvényesen nem lehet kizárni.
(2) Ha valamelyik tag olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti a közös tevékenység sikerét vagy a szerződéses célt, bármelyik tag követelheti az ettől való tartózkodást.

19.     Vagyoni hozzájárulás és cél szerinti bevétel felhasználása. A civil társaság vagyoni és pénzügyi eszközeit a társasági tevékenység és működés havonta (és felmerülésekor) történő finanszírozására a következő arányokban kell felhasználni. A rendezvények dologi költségeire 40%, az ügyvivő (ügyvivők egymás között egyenlő arányú) tiszteletdíjára és ennek közterheire, valamint a könyvelés díjára együtt 25%, a jog és igazság társasági cél érvényesítésével összefüggő jogilag érzékeny társasági működés jogi költségeire (állandó jogi képviselet átalánydíjára és benne foglalt átalányköltségére) 35% arányokban kell felhasználni.

20.     Nyereség és veszteség, tartozások] [Ptk. 6:502.§].
(1) A közös tevékenység nyeresége és vesztesége a tagok közt hozzájárulásuk arányában oszlik meg.
(2) Tilos az olyan megállapodás, amely valamely tagot a veszteség viselése alól mentesít, vagy a nyereségben való részesedésből kizár.
(3) Ha a tagok harmadik személlyel kötött szerződésük alapján a veszteség viselésének arányától eltérően kötelesek helytállni, a szerződésben meghatározottak szerint el kell számolniuk egymással.

21.     Tag hitelezője [Ptk. 6:508.§].
(1) A tag hitelezője a szerződés megszűnése esetén a tagot megillető elszámolási hányadra tarthat igényt.
(2) Ha a hitelező e hányadra végrehajtást vezet, a tagot megillető rendes felmondás jogát gyakorolhatja, de ebben az esetben sem követelheti a tagnak járó hányad természetben való kiadását.
(3) Ha a szerződést határozott időre kötötték, a tag hitelezőjét felmondási jog illeti meg három hónapos felmondási idővel, feltéve, hogy a határozott időtartamból egy évnél hosszabb idő van hátra.

22.     Elszámolás [Ptk. 6:513.§]
(1) A szerződés megszűnése után a tagok között elszámolásnak van helye. Semmis az olyan megállapodás, amely az elszámolást előre kizárja.
(2) Az elszámolás során a közös vagyont a tagok között hozzájárulásuk arányában kell felosztani.
(3) A közös használatba adott dolgokat vissza kell szolgáltatni a tulajdonosnak.

23.     Civil társasághoz csatlakozás. A civilt társasághoz annak tagjaként a szerződés 4. számú mellékletét képező általános ügyvédi meghatalmazás kitöltésével és aláírásával, valamint a szerződés 5. számú mellékletét képező aláírási és tagnyilvántartó lap két tanú előtt történő aláírásával és a szervezet székhelyére (2330 Dunaharaszti, Zrínyi u. 26.) postai úton ajánlott-tértivevényes küldeményként történő megküldésével lehet csatlakozni. A csatlakozó tagsági viszonya a küldemény tértivevényen történt átvétele napján jön létre. A csatlakozó az aláírási és tagnyilvántartó lap aláírásával igazoltan a jelen szerződés és mellékletei valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek elismeri és elfogadja.

A jelen szerződésre és az abban nem vagy nem részletesen szabályozott feltételekre a 2013. évi V. és a 2011. évi CLXXV. törvények rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek a jelen szerződést elolvasása, alapos tanulmányozása és megértése után, mint akaratuknak egészében és részleteiben is megfelelőt jóváhagyólag aláírják.

Mellékletek:
1. számú: Politikai program
2. számú: 106 civil (sárga rózsa) klub
3. számú: Ügyvivő(k) lapja
4. számú: Általános ügyvédi meghatalmazás
5. számú: Aláírási és tagnyilvántartó lap

Érd, 2015. április 2.

…………………………………………………..                               …………………………………………..
név: dr. Kriston István                                                 név: Hegedüs Irén
lakóhely:                                                                                 lakóhely:
szem.ig.sz:                                                                              szem.ig.sz:

Előttünk, mint tanúk előtt:

név: ……….………………………………..                                   név: ……………………………………….
lakóhely:                                                                                 lakóhely:
szem.ig.sz.:                                                                             szem.ig.sz:

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.