Hivatástudó bírókat várunk

HIVATÁSTUDÓ BÍRÓKAT VÁRUNK A CIVIL TÁRSASÁGUNKBA
BÍRÓI ESKÜ – BÍRÓI ETIKAI KÓDEX

BÍRÓI ESKÜ

2011. évi CLXII. tv. 22. § (1) A bíró tevékenységének megkezdése előtt, a kinevezésétől számított 8 munkanapon belül esküt tesz a bíróság elnöke előtt. Az eskü szövege az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvényben foglalt eskü szövegéből és az annak zárómondatát megelőző következő szövegből áll:

„Fogadom, hogy a rám bízott ügyeket tisztességes eljárásban, részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően bírálom el; hivatásom gyakorlása során az igazságosság és a méltányosság vezérel.”

BÍRÓI ETIKAI KÓDEX

Preambulum

Az Alaptörvénnyel összhangban a bírói hatalom független, feddhetetlen bírákból álló, átlátható bírósági rendszer útján tölti be alkotmányos szerepét. A bírói hivatás a bírákkal szemben a társadalomban általánosan elfogadott etikai normákhoz képest szigorúbb erkölcsi szabályokra épülő követelményeket támaszt.

Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy a bírósági szervezet iránti közbizalom erősítése érdekében meghatározza a bírák által követendő erkölcsi normákat. Iránymutatásként
fogalmazza meg a bírói hivatás etikai követelményeit, támogatást nyújt az etikai kockázatot rejtő magatartások megismerésében és védelmezi a hivatásukhoz méltó magatartást tanúsító bírákat.

Az Etikai Kódex hatálya

Az Etikai Kódex hatálya a Magyarországon kinevezett bírákra terjed ki és iránymutatásul szolgál az ülnökök és az igazságügyi alkalmazottak számára. Meghatározza a hivatali tevékenység gyakorlása során, valamint azon kívül követendő és
elvárható magatartási szabályokat.

1. Cikk
Függetlenség
(1) A bíró az ítélkező tevékenysége során minden befolyástól mentesen jár el, érvényesítve
a felekkel való egyenlő bánásmód elvét. Munkája során még a látszatát is kerüli annak,
hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul. Az ügyek
eldöntésében – az anyagi és eljárásjogi előírások keretei között, összhangban a saját
lelkiismeretével – szabadságot élvez.
(2) A bírónak tartózkodnia kell a törvényhozó és végrehajtó hatalomhoz fűződő
szükségtelen kapcsolatoktól és befolyásolástól oly módon, hogy ez kívülállók számára is
nyilvánvaló legyen.

2. Cikk
Összeférhetetlenség
(1) A bíró politikai tevékenységet nem végez, nem vesz részt politikai gyűléseken és
rendezvényeken, nyilvánosság előtt tartózkodik a politikai jellegű megnyilvánulásoktól. A
bíró nem lehet tagja olyan szervezetnek és nem tarthat fenn kapcsolatot olyan szervezettel,
állandó vagy alkalmi csoportosulással, melynek célja, tevékenysége jogszabályba ütközik,
diszkriminatív vagy a bírói hivatáshoz fűződő közbizalmat sérti.
(2) A bíró nem vállal olyan feladatot és nem végez olyan tevékenységet, amely
természeténél, eredeténél és jellegénél fogva befolyásolná a függetlenségét, illetve
akadályozza bírói munkájának ellátásában.
(3) A bíró nem támogathat olyan vállalkozást, karitatív illetve civil szervezetet, mely politikai
tevékenységhez köthető.

3. Cikk
Méltóság
(1) A bíró tisztségének gyakorlása során és a magánéletében jogkövető, magatartásával
erősíti a bíróság iránti közbizalmat és tiszteletet. Mind a viselkedésében, mind a
külsőségekben távol tartja magát a szélsőségektől, megjelenése mindenkor alkalomhoz illő
és hivatásához méltó. Nyilvánosság előtt nem kerül olyan helyzetbe, amely méltatlan a
bírói hivatásához.
(2) A bíró az eljárásban résztvevőkkel szemben – a szükséges határozottság mellett –
türelmes és udvarias, tartózkodik az indokolatlan észrevételektől, a sértő minősítésektől és
a fölényeskedéstől. Megköveteli, hogy az eljárásban résztvevők a bíróságnak és egymásnak
megadják a kellő tiszteletet.
(3) A bíró a baráti és magánéleti kapcsolatait, valamint szabadidejének eltöltését úgy
alakítja, hogy az a hivatásának méltóságát, pártatlanságát, illetve annak látszatát se
veszélyeztesse. Magánéleti nehézségeinek higgadt, körültekintő és tisztességes
rendezésére törekszik.
(4) A bíró a világháló használata során kellő körültekintéssel jár el. A személyére és a
hozzátartozóira vonatkozóan kizárólag olyan információt, hang- és képfelvételt oszt meg,
amely a bírói méltóságot nem csorbítja. A világhálón történő véleménynyilvánítása nem
sértheti a bíróság tekintélyét, a bírói hivatás méltóságát, illetve a nyilatkozattételre irányadó
szabályokat.

4. Cikk
Gondosság
(1) A bíró a részére kiosztott ügy célirányos és ésszerű határidőn belüli lezárására törekszik,
a munkáját felkészülten, szorgalmasan, kellő szakmai alázattal végzi.
(2) A bíró gondot fordít a bíróság eszközeinek, ellátmányának és erőforrásainak a
rendeltetésszerű és gazdaságos felhasználására.
(3) A bíró önképzéssel és szervezett továbbképzések révén folyamatosan bővíti az általános
és a szakmai ismereteit.

5. Cikk
Tisztesség
(1) A bíró tisztségét nem használja fel személyes előnyök szerzésére. Jogai érvényesítése
során a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének minden körülmények között
eleget tesz.
(2) A bíró eljárása alatt kerüli az ügyben résztvevő személyekkel a nyilvános, részrehajlás
látszatát keltő kapcsolatot.
(3) A bíró nem teszi lehetővé, hogy lakásán más jogi hivatást gyakorló személy ügyfeleket
vagy jogi képviselőket fogadjon.
(4) A bíró jogosulatlanul nem használja, és nem hozza más tudomására a hivatása
gyakorlása során megismert információkat, nem szolgáltat és nem kér bizalmas adatokat.
Távol tartja magát minden olyan megnyilvánulástól, amely az ügyek lefolyását vagy
eredményét befolyásolhatná.
(5) A bíró a vele szemben megállapított jogerős, vagy előzetesen végrehajthatóvá
nyilvánított kötelezettségének önként eleget tesz.
(6) A bíró tiszteletben tartja mások szellemi alkotását.

6. Cikk
Tisztelet, együttműködés
(1) A bíró előítélettől és diszkriminációtól mentesen tiszteletben tartja minden ember
méltóságát és ugyanezt megköveteli az eljárásban résztvevő személyektől és azok
képviselőitől is.
(2) A bíró hivatása gyakorlása során a hatóságok és szervek tagjaival, valamint
munkatársaival hivatali együttműködésre törekszik, kölcsönös tiszteleten alapuló udvarias,
kollegiális magatartást tanúsít.
(3) A bíró a felettes bíróság iránymutatásait a felek előtt nem kritizálja, eltérő álláspontját
nem hangoztatja. A határozataiban az alsóbb szintű bíróság sértő kioktatásától, a bírói
tekintély rombolásától tartózkodik. A kollégái által hozott döntéseket egyéb módon sem
bírálja. Ezeket azonban a tudományos, oktatói vagy egyéb szakmai tevékenységének a
gyakorlásakor, konstruktív jelleggel értékelheti, véleményezheti.
(4) A bíró nem használ felek közti különbségtételt sugalló nyelvi eszközöket, tartózkodik a
féllel való együttérzést mutató vagy leereszkedő megnyilvánulásoktól.
(5) A bíró tartózkodik minden olyan megnyilvánulástól, melyek a munkatársait érintően
kötelezettségszegésre, politikai vagy egyéb érdekeket kiszolgáló ítélkezésre utalnak.

7. Cikk
Vezető beosztású bíró
(1) A vezető beosztású bíró tartózkodik a beosztottai emberi méltóságát sértő
magatartástól, kijelentéstől, cselekedettől. Feladatát a munkatársaitól elvárt jogi és morális
követelményeknek megfelelően, példamutatóan látja el.
(2) Az igazgatási tevékenysége során a munkatársaival igazságos, következetes és
méltányos. Ellenőrző tevékenysége során egyenlő mércét alkalmaz minden beosztottjával
szemben.
(3) Ügyel arra, hogy a bírótársai hivatásukhoz méltó magatartást tanúsítsanak.
(4) A bíróság céljai és érdekei érvényesítésén túl törekszik a többi szervezeti egységgel
eredményes együttműködés kialakítására, a szükséges információk pontos és gyors
cseréjére.

Az Etikai Kódexet az Országos Bírói Tanács a 2014. november 10-i ülésén törvényi
felhatalmazás alapján és a bírói kar véleményének figyelembe vételével fogadta el.

Az Etikai Kódex 2015. január hó 1. napján lép hatályba.

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság
Dr. Kriston István szervezeti képviselő