FIDESZ ÉS ORBÁN RABSZOLGATARTÓ HATALMA MAGYAR ÖSSZEESKÜVÉS A MAGYAR NÉP ELLEN

MAGYAR SZABADKŐMŰVES FELTÉTELEZETT PÁHOLY vélhetően nem más, mint az amerikai CIA és az izraeli MOSZAD titkosszolgálatok együttműködésével 2010 előtt létrehozott magyar jobboldali háttérhatalom, amelybe felvételt nyertek a posztkommunista rendszer állambiztonsága, a közhatalom alkalmazottai köztük a rendvédelmi szervek tábornokai, tisztjei, köztisztviselők és a milliárdos vállalkozók. A páholy célja nem lehetett más, mint a szabadkőműves célokat és érdekeket – értsd a globáltőke világkormányát és stratégiai mutinacionális érdekeit – már nem kielégítően szolgáló posztszocialista kormányzat leváltása és olyan rabszolgatartó hatalom uralomra juttatása, amely Európa közepén felszámolja a liberális jogállamot, totális ellenőrzése alá vonja a független igazságszolgáltatást és felszámolja az emberi jogokat és alapvető szabadságokat, befejezi a még meglévő állami vagyon, így a földek idegen kézre juttatását és megteremti az uniós bérátlag egytizedén dolgozó rabszolga munkaerőt hazánkban. Ilyen feladatra vállalkozhatott a 2010-ben hatalomra juttatott kormányzópárt elitgarnitúrája vagy másképpen a szabadkőműves páholya.
FIDESZ ÉS ORBÁN RABSZOLGATARTÓ HATALMA a szabadkőművesek szent teheneivel (bankjaival) kötött kormány-bank paktumon (devizahitelesek vagyonának kifosztása) és a multinacionális nagyvállalatokkal kötött stratégiai megállapodásokon nyugszanak. A multik az olcsó munkabéren tengődő magyar rabszolga munkaerőn mesés extraprofitokra tesznek szert, míg a rabszolgatartó hatalom a multiktól a költségvetésbe befolyó extra adóból könnyedén befizeti az uniós hozzájárulást és a fennmaradó adóbevételekből fenntartja az erős államdiktatúra népelnyomó közhatalmi szervezeteit. A rabszolgatartó hatalom a fentieket megfejeli a kis- és közepes vállalkozók adóprés alá vonásával, így azok is rabszolga-vállalkozások. Az uniós befizetések ellenében pedig a strukturális és a kohéziós alapokból visszakapott uniós pénzeken ez a páholy meg kialakította a társadalom 1/3-át kitevő uralkodó osztályt (az új burzsoáziát), míg a társadalom alsó 2/3-át kitevő népet rabszolgaszíjra fűzte. A leszakadóknak közmunkabért és hajléktalan szállókat biztosít. Ilyen egyszerűsített átvilágítása is mutatja azt a rendszert, amely Európa közepén kiépítette a modern Európa új rabszolgatartó társadalmát.
RABSZOLGA a római jog szerint nem jogalany, hanem jogtárgy, urának tulajdonában áll, aki szabadon rendelkezik vele, eladhatja és veheti. A rabszolga feletti tulajdonosi hatalmat nem tulajdonjognak, hanem rabszolgatartó hatalomnak (dominica potestas) nevezték. A rabszolgák többsége – különösen a klasszikus rabszolgaság korában – nagyüzemi kényszermunkára volt kárhoztatva. A rabszolga emberi mivoltát “mindössze” sírhelye, annak a szabadok sírhelyéhez hasonló forgalomképtelensége jelzi (…)
DEVIZARABSZOLGÁK a magyar devizatörvények alapján hasonlatosak a római jogi rabszolgaság keletkezésének egyik intézményével (capitis deminutio maxima), ez pedig amikor rabszolgává lehetett az, akit mint fizetésképtelen adóst a hitelezői a Tiberisen túlra rabszolgának adtak el és minden vagyona a hitelezőjére szállt, illetőleg az adós a hitelezőnek odaítélt adósrabszolga (addictus) maradt mindaddig, amíg adósságát a hitelezőjének ki nem fizette.
MUNKABÉR-RABSZOLGA pedig egyrészt az unió bérátlagának egytizedén tartott magyar munkaerő, amely a rabszolga béréhez viszonyítva mégis nyugati árazású fogyasztási cikkeken él, ez a munkaerő-szolgaság, míg a másik a túlóra törvény alapján évi 400 óra túlórára fogható és csak három év múlva elszámolható, tehát a dolgozó ingyenes munkaerő-szolgáltatásra kötelezettsége. A római jogi hasonlatossága ennek az, hogy a szabad polgár vagyonjogi – közte munkaerejére köthető vagyonjogi – jogképességének (ius commercii) korlátozását jelenti, de jelentheti az ingyenes munkaerőt, amely miatt a rabszolga (servi) státusz vitathatatlan.

RABSZOLGA-FELSZABADÍTÁS a római jog számos esete közül pl. a rabszolgatartó által elengedni szándékozott rabszolgára vonatkozó szabadságperben (liberalis causa) lehetséges.

RABSZOLGASÁGOT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK TILTJÁK, így a Római Egyezmény és az Európai Unió Alapjogi Chartája. Van azonban egy magyar diktatúra, amely úgy tagja az uniónak, hogy pénzügyi forrásait szivattyúzza, de az unió alapszerződéseit, közte az alapszerződési kötőerővel bíró Charta normáit kizárja.
FIDESZ ÉS ORBÁN NAPJAI MEG VANNAK SZÁMLÁLVA, a formális jogot használó diktatúrája fogja vesztét okozni, az a rabszolgatörvénye amit a lakosság 80%-a elutasít, és az a devizatörvényei amit a lakosság érintett fele elutasít, ezért már csak idő kérdése a rendszerének bukása. Ne feledjük azonban, hogy a RENDSZERT maga a KORMÁNYZÓPÁRT ÉS PARLAMENTI ELLENZÉKE együtt jelenti és e tekintetben kétségeim vannak afelől, hogy az ellenzék túljátszott parlamenti cirkuszával hasonlóan a globáltőke érdekeit szolgáló cirkuszt játszotta csak el. Mert csak kenyér és cirkusz kell a népnek, ezért ezt a rendszert csak a felvilágosult értelmiség és a társadalom alsó kétharmadát kitevő nép osztályszövetségével lehet megváltoztatni kivéve, ha spontán lázongó országállapot jön létre és abban egy spontán tüntetés szikrája népfelkelés lángját lobbantja fel miként az Szegeden történt 1956-ban, amikor a szegedi egyetemisták szikrája lobbantotta fel a fővárosi nagy tüntetést. Ez utóbbi fáklyavivők magunk és mi vagyunk, rajtunk múlik saját sorsunk megváltoztatása, azt senki mástól várni nem lehet, különben nyögjük tovább a diktatúra államából eredően a személyi és vagyoni jogaink súlyos korlátozását, veszélyeztetjük államiságunk fennmaradását és idegen uralom alá hajtásunkhoz magunk tesszük járomba fejünket. Én ugyan nem (!).

TÜNTETÉSEKRŐL 80% LAKOSSÁG A MÉDIA ELHALLGATÁS MIATT NEM TUD (!). A PETÍCIÓS 310 KÖZÖSSÉGÜNK készüljetek egy sorsdöntő tüntetéshez csatlakozásra vagy saját spontán tüntetésünkre, melyekről a 310 közösséget facebook oldalamon és/vagy  email címükön külön is értesíteni fogom. Aki nem jön el a tüntetésre azt törlöm a petíciós közösségek listájából, mert ezek a közösségek a devizakárpótlásuk kivívására és nem a tétlenségünkre jöttek létre.

Dr. Kriston István

Petíciós Közösségek alapítója
Devizaharc Országos Honlap alapítója
Honlap: www.jogesigazsag.hu
Email csatlakozás: jogesigazsagmozgalom@gmail.com

SpartacusRabszolga-1Rabszolga-3Rabszolga-2