STRASBOURG

STRASBOURG ÜGYEKRŐL – TÁJÉKOZTATÁS
EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA (EJEB)

DH2 TÖRVÉNY RÓMAI EMBERJOGI EGYEZMÉNY
SÉRTÉSÉRE ALAPÍTOTT EGYES KÉRELMEK

Némi magyarázat:
Strasbourg – Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB)
Luxembourg – Európai Unió (EU) Bírósága
Hága – ENSZ Bírósága

2018.12.20. – STRASBOURG
OTP CSOPORT EMBERJOGI KÉRELMÉT ELUTASÍTÓ ÍTÉLET

Római Egyezmény – 6. Cikk
Tisztességes tárgyaláshoz való jog
1. Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen nyilvánosan és ésszerű időn belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetőleg az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően.

DH2 törvény egyezménysértését állító
OTP kérelmet elutasító ítélet indokolása:

„Az OTP csoport tagjai azért fordultak a bírósághoz, mert álláspontjuk szerint a lakossági deviza és forint alapú kölcsönszerződések egyes feltételeinek tisztességtelensége tárgyában 2014-ben hozott magyar törvények sértették az Európai Emberi Jogi Egyezmény egyes rendelkezéseit – írja az MTI. Az emberi jogi bíróság indoklásában megállapította, hogy a pénzintézetek által vitatott hitelszerződésre vonatkozó szabályok nem sértették a tisztességes eljáráshoz való jogot. A társaságokat nem akadályozták a szerződéses feltételek érdekében kifejtett álláspontjuk kinyilvánításában, érvelésük elutasításának ténye pedig nem jelenti azt, hogy az eljárás tisztességtelen lett volna. Mint írták, a jogszabályi változásokat bevezető 2014-es törvény arra irányult, hogy a 2008-as pénzügyi válságot követően segítséget nyújtson a fogyasztók adósságproblémái, különösen a deviza alapú hitelek problémájának megoldásában. A jogszabály nem rontotta a fennálló egyensúlyt a felperes társaságok jogai és a közérdek védelme között – tette hozzá az emberi jogi bíróság.”

Forrás: https://www.napi.hu/…/devizahiteles-perek-elbuktak-az-otp-c…

2016 – STRASBOURG
KÁSLER ÁRPÁD ÉS TÁRSAI EMBERJOGI KÉRELME

Római Egyezmény 8. Cikk
Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog
1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák.
2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte érdekében, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások jogainak és szabadságainak védelme érdekében szükséges.

Római Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyv 1. Cikk
Minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit sem lehet tulajdonától megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott feltételek, valamint a nemzetközi jog általános elvei szerint történik.
Az előző bekezdésben foglaltak nem korlátozzák az államok jogát olyan törvények alkalmazásában, melyeket szükségesnek ítélnek ahhoz, hogy a javaknak a köz érdekében történő használatát szabályozhassák, illetőleg az adók, más közterhek vagy bírságok megfizetését biztosítsák.

Kásler Árpád kérelmező:

„Az előzmények ismertetése képpen, tájékoztatom a közvéleményt, hogy 30 hónappal ezelőtt, az elszámolási és forintosítási törvényt, megtámadhatósági határidőn belül megtámadtuk, majd azt követően a Haza Pártja (elnöke és alelnöke) csoportos keresetet nyújtott be az Európai Bíróságra, ennek alapján kérik tájékoztatásomat az ügy fejleményeiről.”

„Ezenfelül bizonyítékokkal, (másfél millió, a bankok által kiküldött elszámoló levéllel, amelyben beismerték a tisztességtelen tételek felszámítását,) alátámasztottuk, hogy Magyarországon az összes „devizahiteles” szerződés felmondása jogellenesen történt. Viszont ezen jogellenes felmondások alapján történik az összes végrehajtás, jövedelemletiltások és ingatlan árverezések-kilakoltatások a mai napig, egyre jobban eldurvulva.”

„Mindezek sérülnek azáltal, hogy jogellenesen kerültek felmondásra a kölcsönszerződések és ezt, az elszámolási törvényből kihagyták, a teljes magyar parlament legnagyobb szégyenére.”

Forrás: http://ahazapartja.hu/?p=13028

Strasbourg-1