Civilkormány

“CIVILKORMÁNY” – A PARLAMENTEN KÍVÜLI ELLENZÉK.
“CIVILKORMÁNY” AZ ALAPTÖRVÉNY ALAPJAIN ÁLL.

Alaptörvény [At.] alkotmányos egyesülési joga [At. VIII. cikk (2)] alapján civil szervezetet, civil társaságot (akár “Civilkormány” néven is) bárki alakíthat, alkotmányos békés gyülekezési jog [At. VIII. cikk (1)] alapján mindenki résztvehet engedélyezett megmozduláson (gyűlések, rendezvények). Az alkotmányos véleménynyilvánítás joga [At. IX. cikk] alapján bárki kifejtheti saját vagy másoktól – így az állampárttól – eltérő kül- és belpolitikai nézeteit. Alkotmányos alapokon állunk, ez pedig a nem erőszakkal, nem fenyegetéssel kifejezett békés politikai érdekérvényesítés.

Dr. Kriston István állampolgár
“Civilkormány” face közösség alapítója
“Civilkormány” alapítás alatt álló civil társaság alapítója

2014. április 22.

ELLENZÉKI “CIVILKORMÁNY” PROGRAMJA

“Civilkormány”, mint polgári jogi társasági szerződés [Ptk. 6:498.§] előkészítésével alapítás alatt álló civil társaság az itt írt program-tervezetét az Alaptörvény és a jogszabályok betartásával erőszak és fenyegetés nélkül, békés úton és alkotmányos úton és eszközökkel kívánja elérni.

1. Pártok a lakosság 1%-át teszik ki, saját magukat és a pártokráciát képviselik, visszaélnek a választók bizalmával. A pártok alkotmányos fokozatos megszüntetése, a pártokrácia uralmának leépítése. A párturalom alól a civil társadalom perspektivikus kiszervezése. Civilkormány Körök megszervezése a 106 választókerület székhelyén, a járási székhelyeken és a településeken.

2. A hatalmi ágak újjászervezése. Az alkotmányos átalakulás esetén a végrehajtó hatalmat Civilkormány gyakorolná, azt Civiltanács felügyelné, a szakpolitikai tervezést Civilszakértők Tanácsa végezné, a hazai és nemzetközi akciókat Civil Árnyékkormány irányítaná. A törvényhozó hatalmat kizárólag és visszahívható egyéni képviselők gyakorolhatnák. Az igazságszolgáltató hatalom szolgáltatóvá és egyszerűsített eljárásokkal hatékonyabbá tétele. A tételesjogi tömeges szabályok deregulációja.

3. Az emberi jogok és alapvető szabadságok helyreállítása, az állampolgárok jogfosztottságának megszüntetése, törvény előtti egyenlőség érvényesítése. A következmények nélküli ország státus felszámolása.

4. Egyéni képviselőkből álló országgyűlés, pártlista megszüntetése, civil közösségek jelölőszervezet státusának létrehozása, ezek alkotmányos elérése.

5. Devizahiteles probléma jogalkotással történő megoldása, a devizahiteles áldozatok állami kártalanítási alapjának létrehozása és teljes, feltétlen, azonnali kártalanítás, felelősök felkutatása és felelősségre vonása. A pénzügyi fogyasztóvédelem szerkezetének és szabályainak felülvizsgálata. A pénzügyi-befektetési célú határidős- és származtatott ügyletek tőzsdére korlátozása és kitiltása a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói piacáról. A pénzügyi és vállalkozási ismeretek széleskörű ismeretterjesztése. A tőke, tudás- és befolyás nélkül magáncsődbe került áldozatok újraintegrálásának állami rehabilitációs programja megteremtése.

6. Munkahelyek tömeges létesítése a gazdasági szerkezet átalakításával, állami beruházások megindításával, multinacionális vállalatok szolidarítási adójának kivetésével, a föld magyar tulajdonban tartásával, a mezőgazdasági termelő-értékesítő közösségek újrateremtésével, feldolgozó élelmiszeripari beruházások támogatásával, a kis- és közepes vállalkozások munkahelyteremtő beruházásai támogatásával.

7. Állami vállalatok privatizációs szerződéseinek felülvizsgálata és semmisség címén az eredeti állapotuk helyreállításaként a vállalati részvények és üzletrészek névértéken történő kifizetésével történő reprivatizációjuk.

8. Energiaszerkezet átstrukturálása, zöld- és megújuló energiaforrás (geotermikus energia) beruházások megindítása és hasznosítása.

9. Szénbányászat környezetkímélő újraindítása, makói földgázmező koncesszió felülvizsgálata.

10. Közműszolgáltatók államosítása és nonprofit társaságokká alakítása.

11. Vasúti személy- és teherszállítási kapacitás helyreállítása. A közutak tehermentesítése.

12. Kárpótlási törvények és végrehajtásuk felülvizsgálata.

13. Adó- és járulék, és társadalombiztosítási rendszer felülvizsgálata. Az adórendszer egyszerűsítése. A tehetős rétegek adóelőnyeinek megszüntetése, egyenlő közteherviselés bevezetése. A családi kisvállalkozások és önfoglalkoztatók adókedvezményeinek kiterjesztése. Élelmiszerek 5% ÁFA tartalmának bevezetése. Társadalombiztosítás (nyugdíj, egészségbiztosítás) kizárólagos állami felelősségének helyreállítása. Szociális jogok kiterjesztése (gyes, rokkantnyugdíj, hajléktalanok ellátása).

14. Oktatási “agymosás”, a kreativitást elnyomó tanmenetek (oktatási és nevelési programok) megszüntetése. A magyar tehetségek gondozásának állami programja beindítása és a “szürkeállomány” elvándorlásának megakadályozása. A találmányok innovációja állami alapjának létrehozása.

15. Nemzetközi szerződésekből eredő állami kintlévőségek érvényesítése.

16. Az államadósság újratárgyalása és a magyar állam hitelezői közérdekű adatainak nyilvánosságra hozása.

17. Európai Unió tagsági viszonyának felülvizsgálata és újratárgyalása.

18. Nemzeti tartalékos haderő kifejlesztése, az önvédelmi képesség helyreállítása, a hadviselésre alkalmas lakosság tömeges tartalékos képzése, tartalékos objektumok létrehozása az elhagyott magyar és volt szovjet laktanyák reorganizálható bázisainak felhasználásával.

19. Nemzetbiztonság prioritásainak megváltoztatása. A “nyugati” és “keleti” súlyok, valamint azok között a zavarosban halászó titkosszolgálatok elleni hatékony nemzetbiztonság megteremtése.

CIVILKORMÁNY (CK)

2014. április 9.