Alapszabály

ALAPSZABÁLY
Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság
POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE – LÉTESÍTŐ OKIRATA

 

Alulírottak egybehangzóan kijelentjük, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ctv.) alapján egymással megkötjük és aláírjuk a civil társaság alábbi tartalmú polgári jogi társasági szerződését.

 

1.     Szervezet neve: Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság

2.     Szervezet típusa [Ctv. 2.§ 6. a)]: Civil társaság, mint civil szervezet.

3.     Szervezet jogállása [Ctv. 5/A.§, Ptk. 3:3.§ (3)]: A külön jogszabály [Ctv. 5/A.§] által polgári jogi jogalanyisággal felruházott jogi személyiség nélküli (nem jogi személy) szervezet, amely jogalanyra a jogi személyek általános szabályait kell megfelelően alkalmazni [Ptk. 3:3.§ (3)].

4.     Székhelye: 2030 Érd, Dávid u. 4.

5.     Szervezet célja [Ctv. 5/A.§ (1)]. A civil társaság célja az európai és magyar polgári alapvető jogok és szabadságok, valamint az uniós együttműködés és a nemzetállami függetlenég eszmerendszerének terjesztése és mélyreható államreformok elérése, valamint ezen közösségi célú tevékenységünk összehangolása alkotmányos úton. A szervezet az alapító tagok egyhangú döntésével elfogadhat a céljait részletesen kifejtő politikai programot, ebben esetben azt a jelen társasági szerződés 1. számú mellékletét képező politikai program tartalmazza.

6.     Civil társaság szervezete. A civil társaság a szerződés 2. számú mellékletét képező 106 országos egyéni választókerület székhelyein 106 választókerületi civil klubok hálózataként szerveződik, amely egyben a társaság ún. Kossuth-hálózata és a Civil Nemzeti Ellenállás vivőhálózata. A civil társaság honlapja: www.jogesigazsag.hu. A civil társaság elektronikus címe email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com

7.     Társasági kötelezettség vállalása [Ptk. 6:498.§]. Alulírott alapító tagok, mint felek (a továbbiakban: tagok) a jelen polgári jogi társasági szerződéssel arra vállalunk kötelezettséget, hogy közös célunk elérése érdekében együttműködünk, a közös cél megvalósításához szükség szerint vagyoni hozzájárulást teljesítünk, és tevékenységünk kockázatát közösen viseljük.

8.     Szervezet belső ügyvitele [Ptk. 6:503-6:504-6:505.§§]. A civil társaság belső ügyvitelére a szerződés 3. számú mellékletét képező „ügyvivők lapja” okiraton megnevezett tag, mint ügyvivő jogosult. A civil társaság első ügyvivője: Hegedüs Irén tag. A többi tag ügyvitelre nem jogosult. Az ügyek vitelére a társaságon kívül álló személy nem jogosítható fel. Az ügyvitel személyesen látható el. Az e rendelkezésekkel ellentétes szerződési kikötés semmis. A 106 civil klubvezető ennek tényével és az ügyvivő által az ügyvivők lapjára történő bejegyzéssel területi ügyvivő jogállást nyernek. Az ügyvivők kijelölésére az alapító tagok egyhangúlag jogosultak. Az ügyvivő(k) ügyviteli intézkedése ellen bármelyik tag ellentmondással élhet. Az ellentmondásról a tagok együttesen döntenek. A tervezett intézkedés a tagok döntésének meghozataláig nem hajtható végre. Az ellentmondás joga érvényesen nem zárható ki. Ha az ügyeket nem az összes tag együttesen viszi, az ügyvitelre feljogosított tagtól az ügyvitel jogát a többi tag egyhangú döntéssel megvonhatja; ilyenkor az ügyek további vitelének módjáról a tagok döntenek. Ezen jog kizárása vagy korlátozása semmis. Az ügyvitel jogával felruházott tag erről a jogáról lemondhat. A lemondás nem eshet alkalmatlan időre. Ha nem marad ügyvitelre jogosított tag, az ügyvitel joga valamennyi tagot megilleti.

9.     Tagok és a civil társaság szervezeti képviselete [Ptk. 6:506. §]. Az alapító tagok a szerződésben ezúton feljogosítják dr. Kriston István (anyja születési neve: Bónácz Ilona, született: Berettyóújfalu, 1953.02.08.) alapító tagot, mint szervezeti képviselőt a civil társaság harmadik természetes és jogi személyek, valamint hatóságok és bíróságok előtt történő képviselete ellátására.

10.     Tagok egymás közötti viszonya [Ptk. 6:507.§]. Minden tag jogosult az ügyek menetét megismerni, így különösen az ezekkel kapcsolatos iratokba, könyvekbe betekinteni. A felek ettől eltérő megállapodása semmis.

11.     Rendes felmondás [Ctv. 5/A.§ (3), Ptk. 6:509.§]. A szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag kivételével bármely tag írásban azonnali hatállyal, bármely okból, indokolás nélkül felmondhatja [Ctv. 5/A.§ (3)]. Az ügyek vitelére feljogosított tag a szerződés rendes felmondásának jogát három hónapos felmondási idő mellett gyakorolhatja [Ptk. 6:509.§].

12.     Rendkívüli felmondás [Ptk. 6:510.§]. A szerződés fontos okból rendkívüli felmondással is megszüntethető. Ezen jog kizárása semmis. Fontos oknak minősül különösen, ha valamely tag a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét felróhatóan megszegi.

13.     Tag halála [Ctv. 5/A.§ (3), Ptk. 6:511.§]. A szerződés a tag halála, illetve felmondása esetén a többi taggal mindaddig hatályban marad, amíg a tagok száma egy főre nem csökken [Ctv. 5/A.§ (3)]. Ha a meghalt tag jogutódja kérelmezi, és ehhez a megmaradt tagok hozzájárulnak, a szerződésben a jogutód a jogelőd helyébe lép.

14.     Kizárás [Ptk. 6:512.§]. A társaság valamely tagját a többi tag egyhangú döntésével a társaságból kizárhatja, ha a kizárandó tag érdekkörében felmerülő okból valamely másik tagot rendkívüli felmondási jog illetne meg. A kizárt taggal el kell számolni. A kizárt tag a közös vagyonba tartozó vagyontárgyak kiadását természetben nem követelheti. A többi tag azonban választása szerint kiadhatja természetben a követelt vagyontárgyat vagy annak értékét.

15.     Gazdasági-vállalkozási tevékenység tilalma [Ctv. 2.§ 11., 5/A.§ (4)]. Gazdasági-vállalkozási tevékenységnek minősül: a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező, üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység, ide nem értve az adomány (ajándék) elfogadását, továbbá a bevétellel járó, létesítő okiratban meghatározott cél szerinti, valamint a közhasznú tevékenységet [Ctv. 2.§ 11.]. A civil társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet [Ctv. 5/A.§ (4)].

16.     Vagyoni hozzájárulás [Ptk. 6:499.§].
(1) A társaságban tagdíj nincs. A tagok azonban lehetőségeikhez mérten rendszeres vagy alkalomszerű pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljesíthetnek a társaság javára a civil társaság www.jogesigazsag.hu honlapján közzétett bankszámlájára.
(2) A vagyoni hozzájárulás tárgya lehet pénz, vagyoni értékkel rendelkező dolog, vagyoni értékű jog vagy bármilyen egyéb szolgáltatás, így különösen személyes munkavégzés.
(3) A nem pénzben nyújtott hozzájárulásokat a tagok maguk értékelik, és ennek alapján megállapítják a hozzájárulások egymáshoz viszonyított arányát.

17.     Vagyoni hozzájárulás módja [Ptk. 6:500.§].
(1) A hozzájárulásként adott el nem használható dolgok közös használatba, az elhasználható dolgok közös tulajdonba kerülnek.
(2) A közös tulajdonba került dolog tulajdoni hányadával a tag önállóan nem rendelkezhet.

18.     Igényérvényesítés a taggal szemben [Ptk. 6:501.§]
(1) Ha valamelyik tag olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti a közös tevékenység sikerét vagy a szerződéses célt, bármelyik tag követelheti az ettől való tartózkodást.

19.     Vagyoni hozzájárulás és cél szerinti bevétel felhasználása. A civil társaság vagyoni és pénzügyi eszközeit a társasági tevékenység és működés havonta (és felmerülésekor) történő finanszírozására a következő sorrendben kell felhasználni. (1) A könyvelés díjára, (2) a társaság honlapjára, (3) rendezvények dologi és személyi költségeire.

20.     Nyereség és veszteség, tartozások] [Ptk. 6:502.§].
(1) A közös tevékenység nyeresége és vesztesége a tagok közt hozzájárulásuk arányában oszlik meg.
(2) Tilos az olyan megállapodás, amely valamely tagot a veszteség viselése alól mentesít, vagy a nyereségben való részesedésből kizár.
(3) Ha a tagok harmadik személlyel kötött szerződésük alapján a veszteség viselésének arányától eltérően kötelesek helytállni, a szerződésben meghatározottak szerint el kell számolniuk egymással.

21.     Tag hitelezője [Ptk. 6:508.§].
(1) A tag hitelezője a szerződés megszűnése esetén a tagot megillető elszámolási hányadra tarthat igényt.
(2) Ha a hitelező e hányadra végrehajtást vezet, a tagot megillető rendes felmondás jogát gyakorolhatja, de ebben az esetben sem követelheti a tagnak járó hányad természetben való kiadását.
(3) Ha a szerződést határozott időre kötötték, a tag hitelezőjét felmondási jog illeti meg három hónapos felmondási idővel, feltéve, hogy a határozott időtartamból egy évnél hosszabb idő van hátra.

22.     Elszámolás [Ptk. 6:513.§]
(1) A szerződés megszűnése után a tagok között elszámolásnak van helye. Semmis az olyan megállapodás, amely az elszámolást előre kizárja.
(2) Az elszámolás során a közös vagyont a tagok között hozzájárulásuk arányában kell felosztani.
(3) A közös használatba adott dolgokat vissza kell szolgáltatni a tulajdonosnak.

23.     Civil társasághoz csatlakozás. A civilt társasághoz annak tagjaként a szerződés 4. számú mellékletét képező aláírási és tagnyilvántartó lap két tanú előtt történő aláírásával és dr. Kriston István – 2701 Cegléd, Pf. 27. postacímre ajánlott-tértivevényes küldeményként történő megküldésével lehet csatlakozni. A csatlakozó tagsági viszonya a küldemény tértivevényen történt átvétele napján jön létre. A csatlakozó az aláírási és tagnyilvántartó lap aláírásával igazoltan a jelen szerződés és mellékletei valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek elismeri és elfogadja.

A jelen szerződés a civil társaság 2018. április 16. kelt szerződésmódosítással egységes szerkezetbe foglalt hatályos létesítő okirata, mint alapszabálya. A jelen szerződésre és az abban nem vagy nem részletesen szabályozott feltételekre a 2013. évi V. és a 2011. évi CLXXV. törvények rendelkezéseit kell alkalmazni. Felek a jelen szerződést elolvasása, alapos tanulmányozása és megértése után, mint akaratuknak egészében és részleteiben is megfelelőt jóváhagyólag aláírják.

Mellékletek:
1. számú: Politikai program – elfogadható
2. számú: Kossuth-hálózat – 106 civil klub
3. számú: Ügyvivő(k) lapja
4. számú: Aláírási és tagnyilvántartó lap

Érd, 2015. április 2.

Hatályosító záradék. A civil társaság fent írt és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát, mint alapszabályát ezúton hatályosítjuk.

Törtel, 2018. április 21.                                                                    Budakeszi, 2018. április 21.

aláírás: …………………………………..                                 aláírás: …………………………………..
név: dr. Kriston István alapító tag                         név: Hegedüs Irénal apító tag
lakóhely:                                                                                lakóhely:
szem.ig.sz:                                                                             szem.ig.sz:

Előttünk, mint tanúk előtt:                                              Előttünk, mint tanúk előtt:

aláírás: .………………………………..                                     aláírás: ………………………………….
név:                                                                                          név:
lakóhely:                                                                                 lakóhely:
szem.ig.sz.:                                                                             szem.ig.sz:

aláírás: .………………………………..                                     aláírás: ………………………………….
név:                                                                                          név:
lakóhely:                                                                                 lakóhely:
szem.ig.sz.:                                                                             szem.ig.sz: